چکیده

بنا بر اعلام آمار رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران، در آمار کل واردات جمهوري اسلامی ایران در سـال 1380 ، کشور کره جنوبی با نام رسمی »جمهوري کره«، در بین 10 کشور نخست این فهرست جاي دارد و جایگاه ششم را به خـود اختصـاص داده است؛ این در حالی است که در آمار کل واردات سال 1391 ج.ا.ایران، کره جنوبی در رتبه سوم قرار گرفته است .
بر اساس آمار به دست آمده، این افزایش حجم واردات و اختصاص سهم بازار ایران به شرکت هاي کره اي، نشان از اتخاذ سیاست هـا و برنامه ریزي هاي اقتصادي همه جانبه کره جنوبی در میان مدت و بلندمـدت را در ایـران دارد کـه مـی تـوان از زوایـاي مختلفـی آن هـا را بررســـی کـــرد .ایـــن مقالـــه بـــا اســـتفاده از روش اســـنادي کتابخانـــه اي و بـــا اســـتفاده از آمـــار و اطلاعـــات معتبـــر از مبـــادي رسمی سعی دارد تا دیپلماسی کره جنوبی را در استقبال مردم ایران از فرهنگ و کالاهاي کره اي بررسی نماید.

دانلود مقاله