بررسی و تحلیل گروه موسیقی BTS توسط سرکار خانم استاد حیدری، مسئول پژوهش موسسه بین‌المللی هاتف شرق و سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی کره جنوبی
<