به گزارش مدرسه زبان و فرهنگ کره؛ جرایم نوجوانان در سال های اخیر نگرانی فزاینده ای در کره جنوبی ایجاد کرده است. بر اساس گزارش سرویس مرجع ملی عدالت کیفری، میزان جرایم نوجوانان در کره جنوبی رو به افزایش بوده است. این گزارش تاکید می کند که تعداد جرایم نوجوانان از سال 2018 تا 2019 3.5 درصد افزایش یافته است. این گزارش همچنین خاطرنشان می کند که رایج ترین انواع جرایم نوجوانان در کره جنوبی سرقت، تجاوز، و جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

گزارشی در مجله مطالعات کودک و خانواده منتشر شده به بررسی بزهکاری نوجوانان در کره پرداخته است. در این گزارش عوامل این بزهکاری در نوجوانان کره را تعارضات خانوادگی، استرس تحصیلی و فشار همسالان بیان نموده است.

همچنین در این گزارش آمده افکار خودکشی در بین نوجوانان بزهکار در کره جنوبی، شیوع بالایی دارد.

گفتنی است افزایش جرایم نوجوانان در کره جنوبی منجر به درخواست اصلاحات در سیستم قضایی اطفال این کشور شده است.