موسیقی پاپ گونه‌ای از موسیقی است که اغلب با توجه به کثرت هوادارنش از دیگر انواع موسیقی متمایز می‌شود؛به علاوه، در حیات و گسترش این نوع موسیقی، بعد اقتصادی آن بسیار بررنگ و تعیین کننده است؛ چون فراوانی هوادارن، به شدت به ساز و کارهای اقتصادی و توزیع از مجاری گوناگون اعم از رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای برای دسترسی به مخاطبان این موسیقی وابسته است.

در سال‌های اخیر با توسعه دسترسی کاربران ایرانی به فضای مجازی، مصرف موسیقایی و ذائقه شنیداری آنان نیز به شدت متاثر از این روند فزاینده دسترسی و استفاده از فضای مجازی بوده است؛ به این معنا که با تسهیل دسترسی جهانی کاربران ایرانی در تماس با انواع گوناگون موسیقی از جمله موسیقی پاپ کره‌ای(کی پاپ) قرار گرفته‌اند و بخشی از نوجوانان و جوانان ایرانی به این موسیقی علاقه‌مند شده‌اند.

در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی، ﮔﺮو هﻫــﺎی ﻫــﻮادار اﯾــﻦ موسیقی، ﺑﺴــﯿﺎر ﻓﻌﺎل‌اﻧــﺪ و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت آﻧــﺎن ﺑــﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫــﺎی ﺟــﺪی در ﻓﻀــﺎی واقعی ﻧﯿــﺰ رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ. اﯾــﻦ ﻧــﻮع موسیقی ﺑ ﻪدﻟﯿــﻞ ویژگی‌های خاصی ﮐــﻪ دارد، ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻫــﻮاداری ﻣﺨﺼــﻮص ﺧــﻮد را ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮده اﺳــﺖ؛ ازﺟﻤﻠــﻪ در اﯾــﺮان و ﻧﯿــﺰ در برخی ﮐﺸــﻮرﻫﺎی دیگر حتی در ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن در ﻣﯿــﺎن ﮔﺮوهﻫــﺎی اﺟﺘﻤﺎعی با گرایش‌های دینی و مذهبی ﺑــﺎ اﻗﺒــﺎل ﮔﺴــﺘﺮده روﺑــﻪرو ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾــﻦ، در ﻓﻀــﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی  و ﻧﯿــﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻓﺮﻫﻨگی اﯾــﺮان، ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﭘﺪﯾــﺪه ﺗﻮﺟــﻪ ﻧﺸــﺪه و ﺑ ﻪﺟــﺰ ﻣﻌــﺪود ﻣﻘﺎﻻتی ﮐــﻪ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﻧــﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘــﻪ است، ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﯾــﺎ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣــﻮردی ﻣﺸــﺨصی درﺑــﺎرۀ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﺼــﺮف موسیقی ﮐــﺮه‌ای و ﮔﺮاﯾــﺶ روزاﻓــﺰون ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن و ﺟﻮاﻧــﺎن ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﻣﻮسیقی در اﯾــﺮان ﺻــﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘــﻪ و ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ دﻟﯿــﻞ، در ﻓﻀــﺎی ﺳﯿﺎستﮔﺬاری ﻓﺮﻫﻨگی، اﺑﻌــﺎد ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﻪﻃــﻮر ﮐﻠـی ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧــﺪه اﺳــﺖ.

 

در اﯾــﻦ ﮔــﺰارش ﺗــﻼش شده ﺗــﺎ ﺿﻤــﻦ ﻣﻌﺮفی موسیقی  ﭘــﺎپ ﮐــﺮه‌ای، اﺑﻌــﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔــﻮن اﯾــﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﻮﺳــیقی ازﺟﻤﻠــﻪ ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ و دﻻﯾــﻞ ﺗﻮﺳــﻌﮥ آن در ﮐــﺮۀ ﺟﻨﻮﺑــﯽ و ﻧﯿــﺰ روﻧــﺪ ﺟﻬﺎنی ﺷــﺪﻧﺶ را ﺗﺒﯿﯿــﻦ و در اداﻣــﻪ، ﺿﻤــﻦ اراﺋــﮥ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫـﺎی ﻣﯿﺪانی و ﻧﯿــﺰ رﺻــﺪ ﺻﻔﺤــﺎت ﻫــﻮاداری از اﯾــﻦ ﻣﻮسیقی در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی، دﻻﯾﻞ و زﻣﯿﻨﻪﻫــﺎی ﮔﺮاﯾــﺶ ﺑــﻪ آن را در ﻣﯿــﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن و ﺟﻮاﻧــﺎن اﯾﺮانی ﺑﯿــﺎن ﮐﻨﺪ.

این گزارش در چهار بخش ذیل تهیه شده و علاقه‌مندان می‌توانند فایل آن را از سایت مدرسه زبان و فرهنگ کره دانلود و مطالعه نمایند.

ﺑﺨﺶ اول: ﻣﻮج ﮐﺮه‌ای؛ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و داﻣﻨﻪ

ﺑﺨﺶ دوم: ﻣﻮﺳیقی ﭘﺎپ ﮐﺮۀ ﺟﻨﻮﺑﯽ (کی پاپ)

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: روﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ کی ﭘﺎپ در اﯾﺮان

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ

 

برای دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.