مدرسه  زبان و فرهنگ کره برگزار می کند:

دوره تخصصی تربیت مبلغ زبان کره ای