?کانون اشراق دانشگاه قم با همکاری موسسه بین المللی هاتف شرق برگزار می‌کند:

✳️دوره تخصصی
نگاهی جدید به رسانه‌های شرقی
(گروه‌های موسیقی، صنعت سینمای کره و انیمه‌های ژاپن)

✅با تدریس:
استاد مهدی منصوری خواه
?مدیر موسسه بین المللی هاتف شرق▫️رییس مرکز تربیت مبلغ بین الملل▫️رییس مدرسه اسلامی آموزش زبان و فرهنگ کره▫️مدیر مسئول فصلنامه راهبردی کره جنوبی
و…
✅استاد زهرا حیدری
?سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی کره جنوبی▫️مسئول بخش خواهران مدرسه زبان و فرهنگ کره▫️مسئول بخش خواهران موسسه بین المللی هاتف▫️مسئول بخش خواهران مرکز‌مطالعات راهبردی کره جنوبی▫️معاونت‌خواهران مرکز‌تربیت مبلغ بین الملل▫️مسئول بخش‌کره‌ای‌موسسه منتظران منجی

?زمان: ۲۶ تا ۲۹ فروردین،ساعت ۱۷ تا ۲٠
?ثبت نام از طریق:
?@Biodabesh

?نکته: ثبت نام دوره برای عموم خواهران علاقه‌مند به موضوع، آزاد است

?هزینه دوره با ۸٠ درصد تخفیف: ۱٠٠ هزار تومان

✅صدور گواهی در صورت اتمام پژوهش پایانی

موسسه بین‌المللی هاتف شرق