نشست دین و معنویت در سینمای کره جنوبی
استاد : سرکار خانم زهرا حیدری؛ مسئول بخش خواهران مدرسه زبان و فرهنگ کره و کارشناس سینمای شرق